ศูนย์รวมคอนกรีตผสมเสร็จชั้นนำของเมืองไทย
บริการรถปั๊มคอนกรีต
บริการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-156-9804, 081-634-6586

ผู้ผลิตเสาเข็มสปันไมโครไพล์

รับตอกเสาเข็มเพื่อการต่อเติม

ผลิต พร้อมตอก microspunpile,spunmicropile,micropile ผลิต พร้อมตอก microspunpile,spunmicropile,micropile

เสาเข็มเพื่อการต่อเติม

Micropile และ Spun Micropile เป็นเสาเข็มสำหรับติดตั้ง ต่อเติมอาคาร บ้านเรือนต่างๆ ให้เป็นไปตามที่คุณต้องการ หากคุณเลือกใช้งานสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รับประกันความปลอดภัยจากการใช้งาน ไม่ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหน โครงสร้างตึก, อาคาร, บ้านเรือน จะยังคงอยู่ไม่ถล่ม ยังคงรับน้ำหนักได้ดี ปลอดภัย เพราะเราเลือกใช้ เสาเข็มเพื่อการต่อเติม Micropile และ Spun Micropile ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micro pile)

1. ลักษณะของเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micro pile)


ประเภทของเสาเข็มอาจแบ่งได้ตามลักษณะการรับกำลัง ตามชนิดของวัสดุที่ใช้ทำเสาเข็ม (spun micro pile)และตาม
รูปแบบการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาการต่อเสาเข็มและการจัดรูปแบบของเสาเข็มในการรองรับ
อาคารด้วย
1.1 การแบ่งประเภทของเสาเข็มตามลักษณะการรับกำลัง
1.1.1 เสาเข็มแรงต้านทานส่วนปลาย (End bearing pile) เป็นเสาเข็มที่ตอกลงถึงชั้นดินทรายหรือ
ชั้นดินแข็ง เสาเข็มที่ลงถึงชั้นดินแข็งเพียงพอจะช่วยลดการทรุดตัว โดยเสาเข็มควรจมอยู่ใน
ชั้นดินแข็ง 1-3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเสา เหมาะกับงานขนาดใหญ่ เสาเข็มชนิดนี้มีแรง
ฝืดช่วยรับแรงด้วยแต่เป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับแรงต้านที่ปลาย
1.1.2 เสาเข็มแรงฝืด (Friction pile) เป็นเสาเข็มที่ไม่มีชั้นดินแข็งรองรับส่วนปลายเสาเข็ม (spun micro pile)อาศัยการ
เกิดแรงฝืดระหว่างผิวของเสาเข็มกับดินโดยรอบเสาเข็ม (spun micro pile)เสาเข็มที่ตอกผ่านชั้นดินที่มีความ
เชื่อมแน่น (ดินเหนียว) จะเกิดแรงฝืดได้ดีกว่าดินที่ไม่มีความ เชื่อมแน่น (ดินทราย) เหมาะกับ
งานขนาดเล็ก เสาเข็มชนิดนี้มีแรงต้านที่ปลายช่วยรับแรงด้วยแต่เป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับ
แรงฝืด

1.2 การต่อเสาเข็ม

ผลิต พร้อมตอก microspunpile,spunmicropile,micropile

รูปที่ 1 รูปแบบการต่อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

การใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในบางกรณีจาเป็นต้องมีการต่อเสาเข็ม (spun micro pile)อาจเนื่องจากคาดคะเนความยาวของเสาเข็มน้อยไป หรือพื้นที่ก่อสร้างคับแคบไม่สามารถขนย้ายเสาเข็มยาวมาใช้งานได้ การต่อเสาเข็มจาเป็นต้องมีการออกแบบวิธีต่อไว้เพื่อให้เสาเข็มสามารถถ่ายแรงได้โดยสมบูรณ์ รูปที่ 1 เป็นรูปแบบการต่อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงซึ่งแนะนาโดย Courtesy of Precast/Prestressed Concrete Institute


1.3 การจัดรูปแบบของเสาเข็ม (spun micro pile)microspunpile


เนื่องจากในกระบวนการก่อสร้างเสาเข็ม (spun micro pile)โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นเสาเข็มตอก เป็นไปไม่ได้
เลยที่จะทำให้ศูนย์กลางของเสาเข็มอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง หากใช้เสาเข็มเดี่ยวเมื่อก่อสร้างตอม่อต่อจากเสาเข็มศูนย์กลางของตอม่อจะไม่ตรงกับศูนย์กลางของเสาเข็มดังรูปที่ 2 ก. การเยื้องศูนย์จะทำให้เกิดโมเมนต์และอาจทำให้ตอม่อหรือเสาเข็มวิบัติได้ หากต้องการใช้เสาเข็มเดี่ยวหรือเข็มคู่ต้องทำคานยึดที่หัวเสาเข็มดังรูปที่ 2 ข. หากเป็นฐานรากที่ใช้เสาเข็มมากกว่า 2 ต้นไม่จำเป็นต้องใช้คานยึด

ผลิต พร้อมตอก microspunpile,spunmicropile,micropile

ผลิต พร้อมตอก microspunpile,spunmicropile,micropile

รูป ก รูป ข

รูปที่ 2 การเยื้องศูนย์ของเสาเข็มและการแก้ไข


2. เสาเข็มตอก

เสาเข็มตอกมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ
1) หัวเสาเข็ม (spun micro pile)(Head) คือส่วนบนสุดของเสาเข็มที่รองรับแรงกระแทกจากการตอกเสาเข็ม (spun micro pile)
2) ตัวเสาเข็ม (spun micro pile)(Foot) ส่วนลำตัวของเสาเข็ม (spun micro pile)มีพื้นที่ผิวมากกว่าส่วนอื่นๆ ท าหน้าที่รับแรงฝืดระหว่าง
เสาเข็มกับดิน
3) ปลายเสาเข็ม (spun micro pile)(Tip) คือนิส่วนล่างสุดของเสาเข็ม (spun micro pile)ท าหน้าที่เจาะทะลุชั้นดิน และรับแรงแบกทาน มี
หลายรูปแบบแล้วแต่ชนิดของดินที่ตอกผ่าน ได้แก่
- ปลายหัวป้าน เหมาะกับการตอกผ่านดินอ่อน ดังแสดงในรูป 3 ก.
- ปลายหัวเข็ม เหมาะกับการตอกผ่านดินอ่อน โดยสวนปลายปักลงชั้นดินดานหรือ ทราย ดัง
แสดงในรูป 3 ข.
- ปลายหัวดินสอ เหมาะกับการตอกผ่านดินเหนียว กรวด ทราย โดยปลายเป็นเหล็กหล่อดัง
แสดงในรูป 3 ค.
- ปลายหัวปากกา เหมาะกับการตอกผ่านชั้นหิน ดังแสดงในรูป 3 ง.
4) แผ่นเหล็กหัวเสาเข็ม (spun micro pile)(Driving Head) คือแผ่นเหล็ก ที่ปิดทับบนหัวเสาเข็มถูกยึดด้วยเหล็กสมอเท
ฝังเข้าเนื้อ คอนกรีต ท าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำหนักการกระทบของ ตุ้มและใช้สำหรับเชื่อมต่อ
ระหว่างเข็มท่อนบน และล่าง

ผลิต พร้อมตอก microspunpile,spunmicropile,micropile

ก. ปลายหัวป้าน ข. ปลายหัวเข็ม ค. ปลายหัวดินสอ ง. ปลายหัวปากกา

รูปที่ 3 รูปแบบปลายเสาเข็ม

ผลิต พร้อมตอก microspunpile,spunmicropile,micropileรูปที่ 4 แผนภูมิการก่อสร้างเสาเข็มตอก


2.1 การตรวจรับและการกองเก็บเสาเข็ม (spun micro pile)
2.1.1 การตรวจรับเสาเข็มที่นำส่ง
- ตรวจสอบความยาว ขนาด Dowel และวันที่ ผลิต
- การลงเสาเข็มควรใช้รถเครนเพื่อป้องกันเสาเข็มร้าวหรือหัก
- การลงโดยใช้แรงงานคนงัดลงควรจัดลงผ่านทางลาด และมียาง รถยนต์รองรับ
- ควรทำการตรวจรอยร้าวของเสาเข็ม (spun micro pile)โดยใช้น้ำราด บริเวณที่รอยร้าว น้ำจะซึมลงทำให้เห็นรอยร้าวเมื่อน้ำบริเวณอื่นแห